تبلیغات
استقلال قهرمان

جملات قصار علی دنبه در اولین تمرین

ax
جملات قصار علی دنبه در اولین تمرین
به اولادی: مصدومیت چیه, جلوی فجر بازی می کنی
به رضایی: اندازه ای که تو راه می رفتی ما حرص می خوردیم
به شیث: باز هم برگشتم باید تو راببینم
به هاشمیان: تو هنوز هم هستی؟؟!!
به حقیقی: خووب قد کشیدی. گلری ات هم خوب شده؟؟؟
به فشنگچی: اینا رو از کجا آوردید؟
به نورمحمدی: برو دفاعت رو درست کن گل زدن با فورواردا
پروین: یه مدت ما نبودیم بعضی ها چه گنده شدندامتیاز شما :

s.s