تبلیغات
استقلال قهرمان

"دایی" بیا که فرهاد بیچاره کرده ما را

دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را
"دایی" بیا که فرهاد بیچاره کرده ما را

شیث دگر ندارد نای بودو بودو را
"فرهاد" بار دگر سوزاند لنگیارا

ما لنگیا نداریم تیمی در حد کل کل
پرویز دوبله سوبله معذور دار مارا

اس اس دگر ندارد رقیب آسیایی
"پرویز" کند دوباره پاره لنگیا را

ax


لنگی برو ز اس اس رسم وفا بیاموز
بعد از باخت تو دربی تحقیر نکرد شمارا

یک دربی دگر هم پیوست به یادگاری
ای لنگ پاره پاره سرور بدان ماراامتیاز شما :

s.s