تبلیغات
استقلال قهرمان

راز و نیاز یک لنگی با خدا

راز و نیاز یک لنگی با خدا:
خدایا من چه گناهی کردم لنگی شدم؟ آخه چرا هرچی افتخاره......... مال این آبیاست، بخوایم بگیم تعداد برد میگن 22 بار بردیم، بخوایم بگیم گل میگن 70 تا زدیم، از آسیا هم که رومون نمیشه حرف بزنیم اون دوتا ستارشون کورمون کرده، اونم از 5تای الغرافه، دلمون به 6تا خوش بود که اونم با 6تای فتح از گلومون درآوردی، خدایا به ما صبر و شکیبایی (پررویی) عطا کن حداقل بتونیم تحمل کنیم...

خداوند: رفت و برگشت( دوباره رفت که بهتون رفت) یادت رفت، لنگی !!امتیاز شما :

s.s