تبلیغات
استقلال قهرمان

آیا......

آیا پرسپولیسی هستید؟
آیا احساس سوزش دارید؟
آیا غم باد كرده اید؟
آیا از شكست در دربی برای سومین بار متوالی در حال سوختن هستید؟
آیا دوست دارید ناحیه سوخته تسكین پیدا كند؟
... آیا به دنبال داروی ضد سوزش هستید؟
.
.
.
.
.
.
متاسفم
هنوز هیچ دارویی برای درمان سوزش شما به بازار نیامده
بسوزید و بسازیدامتیاز شما :

s.s