تبلیغات
استقلال قهرمان

فراخوان باشگاه استقلال (منبع : سایت استقلال)

روز حساسی دیگر نزدیک است... یک روز مهم و حیاتی برای پرافتخارترین تیم سرزمین پارس در قاره کهن... ثانیه به ثانیه به ساعت و لحظه موعود نزدیک میشویم... مثل همیشه منتظرتان هستیم... مثل همیشه... میخواهیم دریایی بسازیم... قطره قطره... ذره ذره... سکوهای آزادی متظر ماست... آسمان آزادی ازآن ماست و به امید خدا و اگر تقدیر باشد روز هم روز ماست...

حریفی قابل احترام انتظارمان را میکشد... در مورد رقیب همین بس که با اندکی فاصله در تعقیب ماست، در رقباتی منصفانه و شرافتمندانه... سربازان استقلال برای تحکیم صدر نشینی و پروازی بلندتر چشم به حضور شما دارند... شمایی که در سرما و گرما یار و یاور آبی پوشان بوده اید... از دوچرخه سواران دیروز تا استقلال امروز... میدانیم که می آیید... می دانیم که حتی یک صندلی خالی نخواهد ماند... جدای از نتیجه و برنده و بازنده میدانیم که شما هواداران متعصب برنده اصلی نبرد بزرگ جمعه خواهید بود... مثل همیشه با احترام و در نهایت آرامش و خضوع نسبت به رقیب...مثل همیشه برخاسته از مکتب پهلوان پرور و قهرمان پرور استقلال... مثل همیشه آزادی را دیگی جوشان کنید... فراموش نکنید که شما یار دوازدهم هستید... یاری که از دیر باز تا به امروز و بیش از 65 سال یک رنگ و یک صدا مانده و در سرما و گرما مردانه فقط یک نام را فریاد زده... فقط یک نام... وعده ما جمعه ساعت 18 و 45 دقیقه ورزشگاه آزادی تهران...امتیاز شما :

s.s